2J06 0848 Glasgow Central to East Kilbride

2J06 0848 Glasgow Central to East Kilbride

30th April 2020 1 By Nathan Smith

You will run the 0848 to East Kilbride

Duration: 38 (min)

Route: Suburban Glasgow

Scenario Name: {NS} 2J06 0848 Glasgow Central to East Kilbride

requirements:

TSR & ESR Equipment
AP Class 156
AP Class 321
AP WEP
Class 380
Suburban Glasgow class 318 reskin